Tjänster

Kompetensutveckling

Vi erbjuder olika utbildningar anpassade efter era behov, förutsättningar och förkunskaper. Utbildningarna har en stadig förankring i forskning och beprövad erfarenhet och sträcker sig från introduktionspass om härskartekniker och sexuella trakasserier till spetskompetensutveckling i tillbudshantering för ansvariga chefer och specialister.


Genomlysning av organisation och arbetsrutiner

Tillsammans med relevanta funktioner hos er går vi igenom organisationen för att identifiera utmaningar och styrkor när det kommer till att fånga upp och förebygga diskriminering och trakasserier, och skriver anpassade arbetsrutiner och riktlinjer. Arbetet utgår från både kapitel två och tre i diskrimineringslagen. Eftersom trakasserier är ett samhällsproblem kommer en tillräckligt stor organisation alltid att behöva hantera tillbud, men genom att bygga upp en preventiv och reaktiv struktur går det att minska den organisatoriska sårbarheten för diskriminering och trakasserier. Det går också att minimera risken för de allra allvarligaste och skadligaste fallen genom att tillbud fångas upp i ett tidigt skede innan de kan eskalera.


Tillbudshantering

Vi genomför utredningar enligt kraven i kapitel två av diskrimineringslagen och lämnar rekommendationer på hur situationen kan hanteras utifrån juridiska, sociala och organisatoriska perspektiv. Utredningar genomförs snabbt och diskret och med ett fokus på att att hantera känsliga situationer både på kort och lång sikt. Vi genomför alla våra utredningar som en oberoende tredje part, vilket betyder att vi varken företräder arbetsgivare eller presumtiva offer eller förövare.


Sammanhållen strategi

Ett vanligt misstag många organisationer gör är att bemöta ojämlikhetsproblem med alltför ensidiga metoder, perspektiv och kompetenser. Till exempel tenderar företagshälsovård att fokusera på individers mående och saknar därför verktygen för att hantera den sociala kontexten och gruppdynamiken, medan ett ensidigt juridiskt perspektiv fokuserar på enskilda handlingar som kan leda till en domstolsprocess utan att se till övriga skadeverkningar eller det sammanhang som diskrimineringen uppstått i. Vi väljer istället att låta perspektiven och kompetenserna samverka så att var och ett får fylla sin funktion. Vi menar att ojämlikhetsproblem som trakasserier och diskriminering måste bemötas av en grupp med sammansatt och bred kompetens.